Wohnüberbauung Zollikofen

0149_ip01_v03
0149_ap01_v01