Überbauung Turnerstrasse Seuzach

0281_ip03_v01
0281_ip02_v01
0281_ip01_v01